Ogólne Warunki Sprzedaży Maxsee Expo Service

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży regulują wszelkie transakcje sprzedaży towarów i usług dokonywane przez firmę Maxsee Expo Service, z siedzibą w Warszawie, ul. Potocka 31, 01-619 Warszawa.

1. Strony umowy

a) "Firma" – Maxsee Expo Service z siedzibą w Warszawie, ul. Potocka 31, 01-619 Warszawa, NIP 5221312410.

b) "Kupujący" – przedsiębiorca, osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową.

2. Zakres sprzedaży

Maxsee Expo Service nie sprzedaje towarów i usług konsumentom, a jedynie przedsiębiorcom zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

3. Definicje

a) "Firma" – Maxsee Expo Service z siedzibą w Warszawie, ul. Potocka 31, 01-619 Warszawa, NIP 5221312410.

b) "Kupujący" – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową.

c) "Towar" – rzeczy ruchome, usługi, dobra materialne dostarczone przez Firmę Kupującemu.

4. Umowa

Umowa sprzedaży/dostawy towarów jest zawierana między firmą Maxsee Expo Service a Kupującym na podstawie zamówienia złożonego przez Kupującego.

5. Zamówienie

a) Informacje zamieszczone na stronie internetowej Maxsee Expo Service nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

b) Zamówienia są realizowane na podstawie zamówienia złożonego przez Kupującego elektronicznie lub za pomocą formularza dostępnego na stronie Maxsee Expo Service.

c) Kupujący jest odpowiedzialny za poprawność danych w zamówieniu, a Maxsee Expo Service może wstrzymać realizację w przypadku wątpliwości co do danych Kupującego.

6. Cena

a) Cena towaru jest określona w cenniku Firmy.

b) Ceny podawane są netto, a do nich doliczany jest podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi stawkami.

c) Cena towaru nie obejmuje kosztów transportu.

7. Warunki płatności

a) Zapłata ceny następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po wysyłce towaru.

b) Kupujący zobowiązany jest do zapłaty w terminie wskazanym na fakturze.

c) Maxsee Expo Service może żądać przedpłaty przy transakcjach przekraczających limity kredytowe Kupującego.

8. Dostawy

a) Dostawy są realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt Kupującego.

b) Kupujący ma obowiązek kontrolować dostawę pod względem zgodności z zamówieniem i jakości towaru.

9. Ryzyko i przejście własności

a) Ryzyko uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z chwilą dostarczenia.

b) Własność towaru pozostaje u Maxsee Expo Service do pełnej zapłaty przez Kupującego.

10. Gwarancja

a) Maxsee Expo Service gwarantuje, że dostarczone towary są zgodne z specyfikacją i wolne od wad.

b) Reklamacje dotyczące wad towaru powinny być zgłaszane w określonym terminie.

c) Maxsee Expo Service zastrzega sobie prawo do rozpatrywania reklamacji na podstawie dokumentacji zdjęciowej.

**11. Dane osobowe i obowiązek informacyjny